Meie kool

Kool lähtub arenguprotsessis õpilaste eripära arvestavast isiksuskeskse hariduskäsitluse kontseptsioonist. Koolis on välja kujunenud terviklik õpilaste tugisüsteem, mis baseerub eelkõige tugispetsialistide, aineõpetajate ja klassijuhatajate koostööl. Riikliku õppekava põhieesmärkide rakendamise protsessis koolide õppekavade kaudu on VJK valitud üheks rakenduskogemusi jagavaks juhtivaks kooliks kogu riigi ulatuses.

Viljandi Jakobsoni Kooli peauks

Kooli õppekavas on rõhuasetus oma kooli eripärale. Riikliku õppekava eesmärkide täitmist toetab kogu tunniväline tegevus, näiteks terviklikult rakendunud õpilaste erivõimeid arvestav III kooliastme loovtööde teostamise ja esitamise süsteem väljundiga koolidevahelisele konverentsile. Lisaks on koolis kaks kogu koolielu läbivat teemanädalat õppeaasta jooksul, ülekoolilised õpilaste õuesõppe päevad ja esimeste klasside õpilastele pakume tunnivälist tegevust pikendatud õppepäeva (kella 14.00-ni ) vormis.

Reaal- ja loodusained

Reaal- ja loodusainete õpetamise vallas on mitmeid iseloomulikke tunnuseid:

 • matemaatika õpetamine tasemerühmades.
 • õpilaste edukus erinevatel aineolümpiaadidel ja konkurssidel;
 • tulemuslik esinemine 5 kooli (VJK, Nõo PK ja Tartu tippkoolid) kohtumiste eelvõistlustel matemaatikas;
 • VJK pedagoogide initsiatiivil ellu kutsutud ja kooli ruumes regulaarselt tegutseva Taibukate Teaduskooli kaudu oma õpetajapotentsiaali jagamine kõigile maakonna vastavate huvidega õpilastele.

Humanitaarvaldkonna olulisemad rõhuasetused

VJK on Eesti ja Viljandi kool. Isamaaline kasvatustöö on tagatud läbiva teemana õppetundides ja konkreetsete ürituste süsteemi kaudu. Koolis on keskendatus õpilaste funktsionaalse lugemisoskuse ja teksti mõtestamisoskuse arendamisele. Lisaks on koolis erinevad ainealaste ja loovkonkursside süsteem. Lisaks on koolis ka erinevad tasemerühmad – inglise keele kallakuga klass alates 2. klassist ning alates 7. klassist ka ülejäänud klasside tasemerühmad.

Olulise originaalse õppe-organisatsioonilise vormina on koolis 5.–8. klassini rakendunud lõimitud lühikursuste (maht 11 ainetundi) süsteem, mille põhieesmärgiks on õppeaineteülene otsene suunatus õpilaste individuaalsele arengule, rakendades aktiivõppe ja huvitava kooli põhimõtteid.

Viljandi Jakobsoni Kool

Tehnoloogiaõpe

VJK prioriteetseks läbivaks teemaks on tehnoloogiaõpe (kasutame ka sõnastust: meie kool on tehnoloogiaõppe kallakuga).

Koolis pakutava tehnoloogiaõppe valdkonnad:

 • Kaks tänapäevast arvutitega varustatud arvutiklassi, neist üks 29 arvutiga.
 • Lisaks tavalistele töö- ja tehnoloogiaõpetuse klassidele spetsiaalselt sisustatud tehnoloogiaklass erikursuste läbiviimiseks.
 • Kõik õpperuumid on varustatud arvuti ja alates 2015. aastast ka projektoriga.
 • Loodusainetes kasutatakse rühmatöös moodsat Vernier katsevahendite komplekti.
 • Käsitöö tundides ja tehnoloogiaõppe ringitegevuses on kasutuses arvuti abil juhitavad õmblus-tikkimismasin, 3D printer ja CNC tööpink.
 • 4. klassis läbivad kõik õpilased arvutianimatsiooni lühikursuse

Robootikaõppesüsteem

Tehnoloogiaõppe osana on rakendunud terviklik robootikaõppe süsteem. Kõik õpilased läbivad 2.–3. klassis robootikaõppe lühikursuse Lego robotite baasil. Suurem osa 5. klassi õpilastest läbivad robootikaõppe lühikursuse põhikooli robotite baasil.
Robootikast tõsiselt huvitunud õpilased jätkavad erineva vanuseastme ringitegevusega.

Olulisemateks väljunditeks:

 • regulaarne edukas osalemine erinevatel maakondlikel ja üleriigilistel konkurssidel
 • oma kogemuse jagamine Viljandi ja teiste koolide esindustele
 • robootikaõppe käigus õpilaste ettevalmistamine üldprogrammeerimise olümpiaadideks ja konkurssideks

Kooli huvitegevus

Kooli huvigruppide (õpilased, lapsevanemad, pedagoogid) hinnangul on kooli üheks tugevamaks küljeks huvitegevus. VJK-l on maakonna ulatuses suurim koolisiseste huviringide ja nendes osalevate õpilaste arv.

Koolis tegutsevad erinevad huviringid:

 • Rohkearvuline, erinevate stiilivõimalustega ja tulemuslik (edukus üleriigilistel ja rahvusvahelistel konkurssidel) tantsutegevus VJK Balletistuudio, tantsustuudio Hebe ja rahvatantsuringide raames
 • Rohkearvulise osavõtuga (maakonna suurimad) heatasemelised 1. klassi mudilaskoor, mudilaskoor Kirilinnud, poistekoor Mulgi-Jõmmid ja neidude koor
 • Erinevate muusikainstrumentide (plokkflöödid, väikekandled, kitarrid, erinevad löökpillid) ansamblid
 • Isamaalisele kasvatusele suunatud noorteorganisatsioonide (Noored Kotkad ja Kodutütred) regulaarne tegevus
 • Kaheastmeliseks (nooremad, vanemad) laienenud filmiklubi aktiivne tegevus

Õpilaste osalus koolielu arendamisel

Õpilased osalevad aktiivselt koolielu oluliste valdkondade arendamisel. Üle-eestilises projektis Ettevõtlik Kool osalemisel on rõhuasetus õpilaste aktiivsuse arendamisel. Samuti on vanematel õpilastel positiivne-kasvatav roll suhtlemisel nooremate kaasõpilastega.

Õpilasesindus töötab regulaarselt järgnevate ülesannete kallal:

 • ürituste iseseisev planeerimine
 • initsiatiiv koolidevaheliste ürituste läbiviimisel
 • kord kuus ühisarutelud direktsiooniga
 • osalus kooli raamdokumentide arutamisel

Tervise edendamine ja sporditegevus

Viljandi Jakobsoni Koolil on liidri roll maakonna Tervist Edendavate Koolide liikumises ja vastav ürituste programm.

Koolil on asukohast tingitud eelised erinevaks sportlikuks tegevuseks:

 • majas töötab ainuke linna siseujula
 • suusaradade algus otse kooli staadionilt
 • katusega linna uisuväljak kooli lähedal

Lisaks on VJK-l suurim koolisiseste spordiringide (eelkõige kergejõustik, pallimängud, mõttesport) arv linnas.
Kool osaleb maakondlikel võistlustel arvukate võistkondadega, on iga-aastaselt edukas veebipõhisel riiklikul mõttemängude olümpiaadil ning rahvusvahelisel võistlusel (kergejõustik, korvpall, noolemäng) Ülenurme kooli ja Läti koolidega.

Viljandi Jakobsoni Kool õhtul

Koolipere turvalisus

Koolipere turvalisus tagatakse õpikeskkonna igakülgse arendamisega. Omavahelistes suhetes on rõhuasetus üksteisega arvestamisel ja vastastikusel austusel. Osaleme üle-eestilises Lastekaite Liidu programmis “Kiusamisest vaba lasteaed ja kool” ja õpikeskkonna turvalisus on pideva järelevalve all.