Uudis

Õppetöö korraldus ja hindamine distantsõppe ajal alates 16.03.2020 11. mai geit.mandmets


KINNITATUD

Viljandi Jakobsoni Kooli direktori

käskkirjaga nr 1-3/13

 

Õppetöö korraldus ja hindamine distantsõppe ajal Viljandi Jakobsoni Koolis üleriigilise eriolukorra ajal alates 16.03.2020

 

Seoses Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud eriolukorraga ja COVID-19 viiruse leviku piiramisega on Viljandi Jakobsoni kooli õppehoone õppetööks suletud ning alates 16.03.2020 toimub õppetöö distantsõppe vormis.

Õppetöö korraldus distantsõppe perioodil

 1. Distantsõppe perioodil on õppekeskkondadeks Stuudium ja Office 365 (eesnimi.perekonnanimi@vjk.vil.ee). Igal õpilasel ja kooli töötajal on kohustus omada juurdepääsu nimetatud keskkondadele, välja arvatud 1. klass. Stuudiumi ligipääsuprobleemide korral pöörduda juhiabi (geit.mandmets@vjk.vil.ee) poole ja Office probleemide korral haridustehnoloogi (kaja.louna@vjk.vil.ee) poole.
 2. Õppetöö distantsõppel toimub kehtiva tunniplaani alusel. Õppimine toimub iga päev esmaspäevast reedeni. Igapäevased õpiülesanded on kantud päevikusse kodutöödena. Täiendavaid kodutöid ei anta. Õpilasel on iseseisva õpiülesande esitamiseks aega päeva lõpuni. Järgmise päeva ülesanded lisab õpetaja eelneval päeval Stuudiumisse hiljemalt kell 17.00.
 3. Kunstis, muusikas, käsitöös ja tehnoloogias, inimeseõpetuses ja valikkursuste puhul planeeritakse õppeülesanded nädala kaupa, õpiülesanne tuleb esitada järgmise nädala tunniks. Kehalise kasvatuse ülesandeid tuleb täita nädala jooksul ja edastada oma töö nädala lõpuks.
 4. Tagasiside tuleb esitatud töödele õpetaja poolt lühemate tööde puhul kuni kolme tööpäeva jooksul ja pikemate tööde puhul nädala jooksul. Õpetaja annab tagasisidet reeglina esitatud töö juurde (Teras, Opiq´s).
 5. Trimestrihinde kujunemisel aluseks olevate oluliste tööde tulemused ja sõnaline tagasiside kantakse päevikusse. Esitamata tööde juurde märgitakse „T“- tegemata.
 6. Õpilasel on kohustus vaadata läbi kogu nädalaks antud õpiülesanded ja planeerida oma nädalat. Soovitav on koostada ka kindel päevaplaan, kus on aeg õpiülesanneteks, liikumiseks ja puhkuseks.
 7. Kool teostab järelvalvet õpilaste distantsõppes osalemise üle. Õpiülesannete järjepidev mitteesitamine võrdub koolikohustuse mittetäitmisega. Klassijuhataja või tugispetsialist võtab vajadusel ühendust õpilase vanemaga, kui õpilane ei osale distantsõppes.
 8. Kui õpilasel tekib tehniline probleem, raskused töökäsust arusaamisel, töö valmimine võtab oodatust kauem aega vms, pöördub ta Stuudiumi sõnumi kaudu kohe aineõpetaja poole, selgitab olukorda, palub abi või ajapikendust. Õpetaja vastab sõnumitele sama päeva jooksul oma tööajal (8.00-15.00).
 9. Õpetajate konsultatsioonid toimuvad videosilla vahendusel.
 10. 8. klassi õpilaste loovtööde kaitsmised toimuvad septembris 2020.
 11. Üleminekueksameid ja tasemetöid sel õppeaastal ei toimu.
 12. 9. klassi õpilaste loovtööde kaitsmised toimuvad videosilla vahendusel mais 2020.
 13. 9. klassi lõpueksameid sel õppeaastal ei toimu, põhikool lõpetatakse aastahinnete alusel.
 14. Koolipoolseid juhiseid ning teateid edastatakse e-kirja, Stuudiumi või kooli kodulehe vahendusel.
 15. Vajadusel ja võimalusel laenutatakse koolitöötajale ja õpilasele digiõppeseadmeid. Vajaduse korral saab pöörduda koolidirektor poole (krista.adreson@vjk.vil.ee).

Hindamise põhimõtted distantsõppe perioodil

 1. Kõikides õppeainetes ja kooliastmetes antakse distantsõppe perioodil (alates 16. märtsist kuni käesoleva õppeperioodi lõpuni) sõnalist tagasisidet. Peamised õpitulemused hinnatakse distantsõppe perioodil mitteeristavalt (A/ arvestatud või MA/ mittearvestatud) ja lisatakse sõnaline tagasiside.
 2. Hinnangut „MA“ on õpilasel võimalik parandada õpetaja määratud ajaks.
 3. Enne distantsõppele jäämist Stuudiumisse sisse kantud „!” puhul otsustab aineõpetaja, kas see on ülesanne, mida õpetaja jätkuvalt soovib, et õpilane järele vastaks. Kui õpetaja soovib „!” järele vastamist, annab õpetaja sellest Stuudiumi vahendusel õpilasele teada ning vajadusel korrigeerib ülesannet. Kui “!” tulemus parandatakse, lisatakse Stuudiumi märge „A”, vastasel juhul “MA”. Kui õpetaja ei soovi „!” järele vastamist, kustutab õpetaja Stuudiumist “!”
 4. Kui õpilasel jäi enne distantsõpet Stuudiumi jooksev hinne „2”, mida ta soovib järele vastata, siis võtab õpilane aineõpetajaga ühendust ning lepitakse kokku järelevastamise nõuded ja aeg.
 5. Kõikides õppeainetes ja kooliastmetes hinnatakse kokkuvõtvalt 3. trimestri õpitulemusi mitteeristavalt (A/MA) koos sõnalise kokkuvõttega. 3. trimestri kokkuvõtva hinde aluseks on enne distantsõppe algust saadud hinded (1. kooliastmes hinnangud) ja distantsõppe perioodi õpitulemused. Õpetaja annab tagasiside ka õpilase hoolsusele. Õpilase käitumisele III trimestril eraldi hinnangut ei anta.
 6. Numbriliselt hinnatavate õppeainete aastahinde panemise aluseks on 1. ja 2. trimestri kokkuvõtvad hinded ja 3. trimestri õpitulemused.
 7. Õppekava järgi mitteeristavalt hinnatavate ainete (2. kooliastmes kehaline kasvatus, muusika, kunst, tööõpetus, käsitöö ja kodundus, tehnoloogiaõpetus, inimeseõpetus, ühiskonnaõpetus ja arvutiõpetus; B-võõrkeel 5. klassis ja ajalugu 5. klassis ja valikkursused 2. ja 3. kooliastmes) hindamises muudatusi ei toimu.
 8. 6.-8. klassi valikained, mille läbiviimine eriolukorra tõttu ei ole koolil võimalik, jäävad hindamata.
 9. Õpilane jäetakse täiendavale õppetööle õppeainetes, milles tulenevalt trimestrihinnetest ja 3. trimestri hinnangutest tuleks välja panna aastahinne „puudulik”, „mittearvestatud“ või „nõrk”. Täiendava õppetöö kohta tehakse otsus õppenõukogus 3. juunil 2020.

KINNITATUD

Viljandi Jakobsoni Kooli direktori

käskkirjaga nr 1-3/13

 

Õppetöö korraldus ja hindamine distantsõppe ajal Viljandi Jakobsoni Koolis üleriigilise eriolukorra ajal alates 16.03.2020

 

Seoses Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud eriolukorraga ja COVID-19 viiruse leviku piiramisega on Viljandi Jakobsoni kooli õppehoone õppetööks suletud ning alates 16.03.2020 toimub õppetöö distantsõppe vormis.

Õppetöö korraldus distantsõppe perioodil

 1. Distantsõppe perioodil on õppekeskkondadeks Stuudium ja Office 365 (eesnimi.perekonnanimi@vjk.vil.ee). Igal õpilasel ja kooli töötajal on kohustus omada juurdepääsu nimetatud keskkondadele, välja arvatud 1. klass. Stuudiumi ligipääsuprobleemide korral pöörduda juhiabi (geit.mandmets@vjk.vil.ee) poole ja Office probleemide korral haridustehnoloogi (kaja.louna@vjk.vil.ee) poole.
 2. Õppetöö distantsõppel toimub kehtiva tunniplaani alusel. Õppimine toimub iga päev esmaspäevast reedeni. Igapäevased õpiülesanded on kantud päevikusse kodutöödena. Täiendavaid kodutöid ei anta. Õpilasel on iseseisva õpiülesande esitamiseks aega päeva lõpuni. Järgmise päeva ülesanded lisab õpetaja eelneval päeval Stuudiumisse hiljemalt kell 17.00.
 3. Kunstis, muusikas, käsitöös ja tehnoloogias, inimeseõpetuses ja valikkursuste puhul planeeritakse õppeülesanded nädala kaupa, õpiülesanne tuleb esitada järgmise nädala tunniks. Kehalise kasvatuse ülesandeid tuleb täita nädala jooksul ja edastada oma töö nädala lõpuks.
 4. Tagasiside tuleb esitatud töödele õpetaja poolt lühemate tööde puhul kuni kolme tööpäeva jooksul ja pikemate tööde puhul nädala jooksul. Õpetaja annab tagasisidet reeglina esitatud töö juurde (Teras, Opiq´s).
 5. Trimestrihinde kujunemisel aluseks olevate oluliste tööde tulemused ja sõnaline tagasiside kantakse päevikusse. Esitamata tööde juurde märgitakse „T“- tegemata.
 6. Õpilasel on kohustus vaadata läbi kogu nädalaks antud õpiülesanded ja planeerida oma nädalat. Soovitav on koostada ka kindel päevaplaan, kus on aeg õpiülesanneteks, liikumiseks ja puhkuseks.
 7. Kool teostab järelvalvet õpilaste distantsõppes osalemise üle. Õpiülesannete järjepidev mitteesitamine võrdub koolikohustuse mittetäitmisega. Klassijuhataja või tugispetsialist võtab vajadusel ühendust õpilase vanemaga, kui õpilane ei osale distantsõppes.
 8. Kui õpilasel tekib tehniline probleem, raskused töökäsust arusaamisel, töö valmimine võtab oodatust kauem aega vms, pöördub ta Stuudiumi sõnumi kaudu kohe aineõpetaja poole, selgitab olukorda, palub abi või ajapikendust. Õpetaja vastab sõnumitele sama päeva jooksul oma tööajal (8.00-15.00).
 9. Õpetajate konsultatsioonid toimuvad videosilla vahendusel.
 10. 8. klassi õpilaste loovtööde kaitsmised toimuvad septembris 2020.
 11. Üleminekueksameid ja tasemetöid sel õppeaastal ei toimu.
 12. 9. klassi õpilaste loovtööde kaitsmised toimuvad videosilla vahendusel mais 2020.
 13. 9. klassi lõpueksameid sel õppeaastal ei toimu, põhikool lõpetatakse aastahinnete alusel.
 14. Koolipoolseid juhiseid ning teateid edastatakse e-kirja, Stuudiumi või kooli kodulehe vahendusel.
 15. Vajadusel ja võimalusel laenutatakse koolitöötajale ja õpilasele digiõppeseadmeid. Vajaduse korral saab pöörduda koolidirektor poole (krista.adreson@vjk.vil.ee).

Hindamise põhimõtted distantsõppe perioodil

 1. Kõikides õppeainetes ja kooliastmetes antakse distantsõppe perioodil (alates 16. märtsist kuni käesoleva õppeperioodi lõpuni) sõnalist tagasisidet. Peamised õpitulemused hinnatakse distantsõppe perioodil mitteeristavalt (A/ arvestatud või MA/ mittearvestatud) ja lisatakse sõnaline tagasiside.
 2. Hinnangut „MA“ on õpilasel võimalik parandada õpetaja määratud ajaks.
 3. Enne distantsõppele jäämist Stuudiumisse sisse kantud „!” puhul otsustab aineõpetaja, kas see on ülesanne, mida õpetaja jätkuvalt soovib, et õpilane järele vastaks. Kui õpetaja soovib „!” järele vastamist, annab õpetaja sellest Stuudiumi vahendusel õpilasele teada ning vajadusel korrigeerib ülesannet. Kui “!” tulemus parandatakse, lisatakse Stuudiumi märge „A”, vastasel juhul “MA”. Kui õpetaja ei soovi „!” järele vastamist, kustutab õpetaja Stuudiumist “!”
 4. Kui õpilasel jäi enne distantsõpet Stuudiumi jooksev hinne „2”, mida ta soovib järele vastata, siis võtab õpilane aineõpetajaga ühendust ning lepitakse kokku järelevastamise nõuded ja aeg.
 5. Kõikides õppeainetes ja kooliastmetes hinnatakse kokkuvõtvalt 3. trimestri õpitulemusi mitteeristavalt (A/MA) koos sõnalise kokkuvõttega. 3. trimestri kokkuvõtva hinde aluseks on enne distantsõppe algust saadud hinded (1. kooliastmes hinnangud) ja distantsõppe perioodi õpitulemused. Õpetaja annab tagasiside ka õpilase hoolsusele. Õpilase käitumisele III trimestril eraldi hinnangut ei anta.
 6. Numbriliselt hinnatavate õppeainete aastahinde panemise aluseks on 1. ja 2. trimestri kokkuvõtvad hinded ja 3. trimestri õpitulemused.
 7. Õppekava järgi mitteeristavalt hinnatavate ainete (2. kooliastmes kehaline kasvatus, muusika, kunst, tööõpetus, käsitöö ja kodundus, tehnoloogiaõpetus, inimeseõpetus, ühiskonnaõpetus ja arvutiõpetus; B-võõrkeel 5. klassis ja ajalugu 5. klassis ja valikkursused 2. ja 3. kooliastmes) hindamises muudatusi ei toimu.
 8. 6.-8. klassi valikained, mille läbiviimine eriolukorra tõttu ei ole koolil võimalik, jäävad hindamata.
 9. Õpilane jäetakse täiendavale õppetööle õppeainetes, milles tulenevalt trimestrihinnetest ja 3. trimestri hinnangutest tuleks välja panna aastahinne „puudulik”, „mittearvestatud“ või „nõrk”. Täiendava õppetöö kohta tehakse otsus õppenõukogus 3. juunil 2020.